Menu

پرسش و پاسخ

پرسشهای متداول

دفتر تدوین ضوابط و استانداردها پاسخ‌گویی به سئوالات جامعه مهندسی درباره آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله-استاندارد  2800 ایران را در دستور کار خود قرارداده  و از سال 1391 تا پایان سال 1393  به حدود 100 سؤال در خصوص ویرایش سوم آیین نامه مذکور، پاسخ مقتضی و مناسب داده شده است.

 
با توجه به بند 3-1-4 با فرض سازه‌ای که نامنظم در پلان محسوب می‌گردد (برای مثال پلان مثلثی) اگر یک جفت راستای عمود برهم که الزاماً محورهای اصلی سازه نمی‌باشند و با سیستم‌های مقاوم نیروی جانبی سازه هم موازی نیستند، انتخاب شوند، در موارد زیر به چگونه عمل می‌شوند:1- اگر کنترل نامنظمی پیچشی و کنترل تغییر شکل نسبی طبقه در هر دو راستای انتخابی بررسی شده باشد و ننتیجه حاصل آن باشد که سازه برای دو راستای مفروض نامنظمی پیچشی در پلان ندارد و معیار تغییر شکل نسبی طبقه را نیز در هردو راستا برآورده می‌نماید، آیا لازم است احتمال نامنظمی پیچشی بودن پلان سازه یا کنترل تغییر شکل نسبی طبقه برای هیچ راستای دیگری کنترل گردد؟


 
با توجه به بند 3-1-4 با فرض سازه‌ای که نامنظم در پلان محسوب می‌گردد (برای مثال پلان مثلثی) اگر یک جفت راستای عمود برهم که الزاماً محورهای اصلی سازه نمی‌باشند و با سیستم‌های مقاوم نیروی جانبی سازه هم موازی نیستند، انتخاب شوند، در مورد زیر چگونه عمل می‌شود: 2-اگر در سازه‌ای با سیستم قاب خمشی یا دوگانه، تیرهایی وجود داشته باشند که به موازات نیروهای متعامد اصلی ساختمان نباشند آیا این سازه مشمول بند 1-7-1-ث می گردد؟ یا صرفاً این بند مشمول اجزای قائم باربر جانبی مانند ستون‌ها و دیوارهای برشی و مهاربند می باشد؟


 
با توجه به بند 3-1-4 با فرض سازه‌ای که نامنظم در پلان محسوب می‌گردد (برای مثال پلان مثلثی) اگر یک جفت راستای عمود برهم که الزاماً محورهای اصلی سازه نمی‌باشند و با سیستم‌های مقاوم نیروی جانبی سازه هم موازی نیستند، انتخاب شوند، در مورد زیر چگونه عمل می‌شود: 4-اگر سازه ای در هر جهت(X,Y) دارای یک دیوار برشی برای مقابله با بارهای جانبی باشد و کلیه شرایط بند 1-4-8 در هرجهت اقناع شده باشد، آیا می‌توان ضریب رفتار مربوط به سیستم دوگانه را برای کل سازه در نظر گرفت یا وجود حداقل دو دیوار برشی در هر جهت الزامیست؟

 
با توجه به بند 3-1-4 با فرض سازه‌ای که نامنظم در پلان محسوب می‌گردد (برای مثال پلان مثلثی) اگر یک جفت راستای عمود برهم که الزاماً محورهای اصلی سازه نمی‌باشند و با سیستم‌های مقاوم نیروی جانبی سازه هم موازی نیستند، انتخاب شوند، در مورد زیر چگونه عمل می‌شود: 5- در سازه ای با سیستم قاب خمشی با توجه به اینکه اجزای غیرسازه‌ای مانند میانقاب‌ها و نماها در مدل‌های تحلیلی نرم افزاری مدلسازی نمی شوند، در محاسبه تغییر مکان نسبی طبقات، آیا نیازی به ضرب ضریب8/0(اثر میانقاب‌ها) در زمان تناوب بدست آمده از تحلیل دینامیکی می باشد یا صرفاض این ضریب، در زمان تناوب تجربی باید ضرب گردد؟

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج