استاندارد 2800

تاریخ: 01 آبان 1395

برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

با توجه به تصویب مشترک کارگروه ملی مخاطرات زلزله، لغزش‌های لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، شورای اسلامی شهر و نمایندگان کمیته اجرایی  ویرایش چهارم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله- استاندارد 2800 ایران  نقشه‌های پهنه گسلی شهر تهران در مقیاس 1 به 2000 جهت اعمال محدودیت‌های خطر گسیختگی سطحی در پهنه‌های مذکور در جلسه مورخ 95/05/25 به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است و در این جلسه مقرر گردید ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی کلانشهر‌ها در دستور کار کمیته‌های تخصصی استاندارد 2800 ایران  قرار گیرد و نسبت به تهیه و تدوین آن اقدام گردد. 

درهمین راستا اولین جلسه کمیته اجرایی آیین‌نامه به منظور اجرایی نمودن بند 5 صورتجلسه مورخ 04/02/ 1395در خصوص چگونگی انجام تهیه و تدوین ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی کلانشهر‌ها (اولویت شهرهای: تهران، تبریز، مشهد و کرمان) در تاریخ 18 /95/07تشکیل گردید.